Sekretesspolicy för behandling av gäst, kund och leverantörsinformation för Hotel Dania

1. uppgifter Controller

Hotel Dania är datakontrollanten.

Hotel Dania kontaktuppgifter är:

Hotel Dania, Torvet 5, 8600 Silkeborg, Danmark. Kontaktpersoner: Teresa Jørgensen.

Hotel Dania hanterar all personlig information i enlighet med gällande personuppgiftslagar.

Hotel Dania ingår avtal med gäster, kunder och leverantörer för leverans - köp och försäljning - av olika tjänster och produkter.

När en gäst / kund beställer och köper en eller flera av Hotel Danias tjänster och som en del av detta lämnar sin personliga information till Hotel Dania, ger detta också sitt medgivande till gästens / kundens / leverantörens personuppgifter som behandlas av Hotel Dania.

Detsamma gäller alla personuppgifter som leverantörer till Hotel Dania lämnar till Hotel Dania i samband med inlämnande av erbjudanden eller ingående av avtal med Hotel Dania.

2. Hotel Dania insamling av personuppgifter

Personliga uppgifter samlas in av Hotel Dania på följande sätt:

 • När en gäst / kund - eller en representant för detta - väljer att erhålla erbjudanden för och / eller köpa en av Hotel Danias tjänster / produkter, eller när en leverantör lämnar erbjudanden eller säljer produkter eller tjänster till Hotel Dania.
 • Från B2B-marknaden.
 • Via webbläsarkakor och webbbeacons.
 • I samband med användningen av Hotel Dania digitala tjänster.
 • Genom att delta i Hotel Dania kund / lojalitetsprogram och genom teckning av Hotel Dania nyhetsbrev.
 • Från sociala medier, reklam och analysleverantörer samt offentliga register.
 • När leverantörer ingår avtal med Hotel Dania eller gör erbjudanden till Hotel Dania.

Insamling och behandling av personuppgifter, se ovan, kommer alltid att ske i enlighet med gällande personuppgifter.

3. Information som Hotel Dania samlar

Hotel Dania samlar in följande personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och andra vanliga icke-personliga uppgifter.
 • Betalningskort detaljer - vanligtvis som en garanti för en bokning och för betalning av vistelse.
 • Demografisk information.
 • Köphistorik inklusive även användningen av Hotel Dania app och / eller andra digitala tjänster.
 • Användningen av Hotel Dania kund- / lojalitetsprogram.
 • Information från Hotel Dania kundundersökningar.
 • Information från alla tävlingar som erbjuds.
 • Information från Hotel Dania sociala medier och andra digitala plattformar som tillhör Hotel Dania
 • Browser Information.
 • Information om gästens / kundens verksamhet och relevanta kontakter.
 • Information om leverantörernas verksamhet och information om relevanta kontakter och nyckelpersoner inklusive nyckelkonton.

En gäst- / kundleverantör får, frivilligt och efter eget gottfinnande, tillhandahålla Hotel Dania ytterligare personuppgifter som han / hon anser kunna vara av betydelse för Hotel Danias service / service till gäst / kund / leverantör eller att den berörda personen anser att det ska tillhandahållas av säkerhetsskäl.

Detta kan t.ex. var information om:

 • Handikapp
 • allergi
 • Särskilda matförhållanden
 • Annan information om hälsa eller medicin

Om en gäst / kund / leverantör frivilligt och på egen hand valet väljer att tillhandahålla sådan information anser Hotel Dania detta som ett samtycke från gästen för att kunna registrera och lagra dem på gästens bokning för att ge gästerna den mest optimala servicen under sin vistelse på hotellet. Därför används denna känsliga information om personen på eget gottfinnande.

Förutom informationen som Hotel Dania tar emot direkt från gäster / kunder / leverantörer, kommer Hotel Dania i vissa fall att erhålla eller bearbeta ytterligare information som mottagits av Hotel Dania från tredje part. en resebyrå, en annan mellanhand eller en anställd hos det företag där den registrerade är anställd.

Om så är fallet är den berörda parten skyldig att informera de berörda gästerna / kunderna / leverantörerna om Hotel Dania-villkoren och Hotel Danias personuppgifter. Det är också den berörda tredje partens ansvar att se till att det finns den nödvändiga rättsliga grunden för insamling och behandling av den ifrågavarande informationen, inklusive att erhålla information. samtycke till behandling av känslig information.

4. Betalning med bankkort  

Hotel Dania använder DIBS www.dibs.dk (Nät), för att lösa in betalningar med betalning och kreditkort. DIBS och Hotel Dania är godkända och certifierade av bankens betalningssystem (www.pbs.dk).

För bokningar och bokningar lagrar Hotel Dania informationen från gäst / kund / leverantör i upp till 6 månader, varefter informationen raderas.

Förutom att hantera beställningen används informationen endast om en gäst / kund / leverantör t.ex. kontakta dig med frågor eller om det finns fel i beställningen och / eller betalningen.

5. Vad är syftet med insamling och behandling?

Hotel Dania samlar endast personlig information som är nödvändig för att uppfylla de avtal som ingåtts med gäster / kunder / leverantörer för tillhandahållande av tjänster, till exempel. en övernattning eller inköp / försäljning av produkter eller tjänster.

Avtalets art / tjänst bestämmer vilka personuppgifter Hotel Dania samlar in och behandlar och som bestämmer syftet med insamlingen.

Syftet med att samla och behandla personuppgifter kommer i första hand att vara:

 • Behandling av gäster / kunders bokning och inköp av Hotel Dania-tjänster.
 • Hantering av leverantörers erbjudanden - och försäljning - av produkter och tjänster
 • Kontakta gästen / kunden före, under eller efter vistelsen.
 • Uppfyllande av gästens / kundens begäran om erbjudanden eller inköp av tjänster.
 • Förbättring och utveckling av Hotel Dania-tjänster.
 • Anpassning av Hotel Dania marknadsföring och annan kommunikation.
 • Analys av gäster / kunder / leverantörers användarbeteende och marknadsföring mot dessa
 • Anpassning av Hotel Danias partners kommunikation och marknadsföring till gäster / kunder / leverantörer.
 • Förvaltning av gäster / kunder / leverantörers relation till Hotel Dania, inklusive deltagande i Hotel Dania kund- / lojalitetsprogram.
 • Överensstämmelse med lagkrav, t.ex. krav på registrering av övernattningsgäster enligt utlänningslagen och passordern.

6. Rättslig grund - den rättsliga grunden - för behandlingen

Hotel Dania behandlar oftast personuppgifter eftersom det är nödvändigt att uppfylla ett avtal med Hotel Dania, där du är gäst / kund eller leverantör, en fest. Det kan exempelvis vara i samband med hotelllopp, mötesavgörande och / eller hantering och uppföljning av samarbets- och leverantörsavtal.

Dessutom behandlar Hotel Dania personuppgifter i samband med bokning före övernattning, genomför möten, företag, konferenser etc. och innan man ingår leverantörsavtal.

I vissa fall kommer Hotel Danias behandling av personuppgifter att ske som en del av Hotel Dania som fullgör ett legitimt / faktiskt intresse som föregår gästens / kundens / leverantörens (den registrerade persons) intressen.

Ett sådant berättigat intresse kan till exempel vara produktion av statistik, kundundersökningar, marknadsföring och analys av allmän gäst / kundbeteende, som avser att generellt förbättra erfarenheten hos Hotel Dania och kvaliteten på Hotel Dania tjänster och produkter.

Om en gäst / kund i samband med deras vistelse / besök på Hotel Dania informerar om speciella personliga preferenser eller överväganden, inklusive till exempel. hälsoinformation, funktionshinder, religiösa övertygelser eller liknande, använder Hotel Dania endast informationen för att säkerställa att gästens / kundens personliga preferenser, hälsa etc. beaktas.

I vissa situationer mottar Hotel Dania personuppgifter från exempelvis tredje part. en resebyrå, en agent eller liknande, inklusive i samband med gruppbokningar. När det händer är den tredje parten i fråga skyldig att informera gästerna / kunderna / leverantörerna om Hotel Dania om villkoren och innehållet i denna personuppgifter.

Hotel Dania är vidare enligt lag, jfr. 5, krävs för att registrera olika uppgifter om övernattningsgäster. Denna information måste hållas i minst ett år och inte mer än två år.

7. Den registrerades rättigheter

Enligt reglerna i personuppgiftsförordningen har de registrerade (kunder / gäster / leverantörer) olika rättigheter.

 • En registrerad har när som helst rätt att få insikt i vilka personuppgifter Hotel Dania behandlar den registrerade.
 • En registrar har rätt att när som helst rättas till och uppdaterar de personuppgifter som Hotel Dania har om den registrerade.
 • En registrar har rätt att när som helst ta bort den personliga information som Hotel Dania har om den registrerade. Om en registrant begär radering, raderas all information som Hotel Dania inte är skyldig enligt lag att radera. En borttagning av den registrerade informationen kan i vissa fall innebära att Hotel Dania inte kan uppfylla något. avtal eller tillhandahålla vissa tjänster till den registrerade.

Om någon av de uppgifter som tillhandahålls av Hotel Dania om den registrerade ges på grundval av den registrerades samtycke, har det rätt att när som helst dra tillbaka samtycket, vilket innebär att informationen raderas eller inte längre används av Hotel Dania. Detta gäller inte information, se ovan, som Hotel Dania är lagligt skyldig att lagra.

Möjligheten att begära en begäran om borttagning etc. Det kan dock vara begränsat för skyddet av andra persons integritet, för affärshemligheter och immateriella rättigheter, och till exempel för möjligheten att genomföra potentiella rättsliga krav.

Den registrerade kan när som helst skriftligen be hotellet Dania för att få en översikt och en kopia av personuppgifter hos den registrerade som Hotel Dania innehar.

En skriftlig förfrågan om detta måste vara undertecknad av den registrerade och innehålla hans namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Den registrerade kan också kontakta Hotel Dania om den registrerade anser att hans personuppgifter behandlas i strid med lagen eller i strid med andra lagliga skyldigheter, t.ex. avtalet / avtalet som den registrerade har med Hotel Dania.

Skriftlig förfrågan måste skickas till Hotel Dania, se kontaktinformation ovan under föremål. 1

Hotel Dania skickar detta till den registrerade persons adress, så långt det är möjligt inom 1 månader efter mottagandet av den registrerade skriftliga begäran.

Om den registrerade begär korrigering och / eller radering av hans personuppgifter, kommer Hotel Dania att bedöma om villkoren för begäran är uppfyllda och Hotel Dania kommer sedan att göra ändringar eller raderingar så snart som möjligt.

Hotel Dania förbehåller sig rätten att vägra ansökningar som har karaktär av trakasserier eller som kräver oproportionerliga tekniska åtgärder (t.ex. utveckling av ett nytt IT-system) eller som påverkar skyddet av personuppgifter från andra registrerade eller i andra situationer där det kan vara. vara oproportionerligt resurskrävande eller mycket komplicerat för att möta begäran.

Säkerhet och delning av personuppgifter

Hotel Dania skyddar den registrerades personuppgifter och har fastställt riktlinjer som skyddar den registrerades personuppgifter från obehörigt avslöjande och mot obehörig tillgång eller kunskap om dem.

Endast de personer / anställda på Hotel Dania som på grund av sin arbetsfunktion behöver de registrerade personuppgifter har tillgång till detta.

Hotel Dania kontrollerar ständigt att det inte finns någon obehörig tillgång till de registrerade personuppgifterna.

Hotel Dania uppdaterar kontinuerligt de registrerade personuppgifterna.

I händelse av brott mot säkerheten, där det föreligger stor risk för missbruk av de registrerade personuppgifter, t.ex. identitetsstöld, ekonomisk förlust, rykteförlust eller annat missbruk kommer Hotel Dania att underrätta den registrerade om överträdelsen så snart som möjligt

Hotel Danias säkerhetsförfaranden granskas regelbundet och uppdateras i samband med den tekniska utvecklingen.

Hotel Dania använder ett antal externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar etc.

Hotel Dania inleder regelbundet databehandlingsavtal med alla Hotel Dania-leverantörer, vilket säkerställer att de i förhållande till externa dataprocessorer bibehåller en nödvändig och hög skyddsnivå med avseende på de registrerades personuppgifter.

För att kunna träffa avtal med de registrerade och för att möta gäster och kunders behov, delar utvalda personuppgifter med externa leverantörer som restauranger, hotell, etc.

Hotel Dania delar också och avslöjar de registrerade personuppgifter internt inom koncernen, inklusive till systerföretag. Syftet med denna delning är att kunna ge gästen / kunden den bästa servicen och servicen, oavsett vilket hotell eller avdelning som gäst / kund använder sig av.

Hotel Dania är i vissa fall lagligt skyldig att vidarebefordra personuppgifter eller kräva att det görs på grund av ett beslut av en offentlig myndighet.

Hotel Dania raderar dina personuppgifter när Hotel Danias juridiska skyldighet upphör eller när syftet med att samla och bearbeta informationen inte längre är närvarande

10. Cookies

När du använder vår webbplats registreras viss information via en cookie, som är en liten fil som lagras på din dator. Med en kaka kan vi registrera dina val och poster, och därefter kan vår webbplats känna igen din dator.
En cookie är inte farlig för din dator och den kan inte innehålla virus. Det registrerar bara att du tidigare har besökt vår webbplats från din dator. Du kan ta bort cookies när som helst i dina internetinställningar.
Vi använder cookies så att vi kan se var medlemmar och besökare kommer ifrån. Således kan vi rikta information och marknadsföring så att den blir mest relevant för dig.
Läs här hur man tar bort eller blockerar cookies: mycookies.org/cookiehandtering

Lagring och registrering av din information

Informationen du tillhandahåller Hotel Dania är skyddad. Det innebär att vi aldrig kommer att sälja eller avslöja din information utan ditt klara samtycke.
Vi lagrar endast den information som krävs från ditt val. Om du registrerar dig för en tjänst som kräver en e-postadress lagras den.

11. överklaganden

Klagomål om Hotel Danias behandling av personuppgifter kan göras till Dataskyddsbyrån, BORGERGADE 28, 5, 1300 KÖPENHAMN K, TELEFON 3319 3200 - E-POST dt@datatilsynet.dk