Privacybeleid voor het verwerken van informatie over gasten, klanten en leveranciers voor Hotel Dania

1. data Controller

Hotel Dania is de gegevensbeheerder.

De contactgegevens van Hotel Dania zijn:

Hotel Dania, Torvet 5, 8600 Silkeborg, Denemarken. Contactpersonen: Teresa Jørgensen.

Hotel Dania behandelt alle persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Hotel Dania gaat een overeenkomst aan met gasten, klanten en leveranciers voor de levering - aankoop en verkoop - van verschillende diensten en producten.

Wanneer een gast / klant een of meer diensten van Hotel Dania bestelt en koopt en als onderdeel hiervan zijn persoonlijke gegevens aan Hotel Dania doorgeeft, geeft dit ook zijn toestemming om de persoonlijke gegevens van de gast / klant / leverancier door Hotel Dania te verwerken.

Hetzelfde geldt voor alle persoonlijke gegevens die leveranciers van Hotel Dania aan Hotel Dania verstrekken in verband met het indienen van aanbiedingen of het sluiten van overeenkomsten met Hotel Dania.

2. Hotel Dania verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door Hotel Dania op de volgende manier verzameld:

 • Wanneer een gast / klant - of een vertegenwoordiger ervan - ervoor kiest om aanbiedingen te verzamelen en / of een van de diensten / producten van Hotel Dania te kopen, of wanneer een leverancier producten of diensten bij Hotel Dania indient of verkoopt.
 • Van de B2B-markt.
 • Via browsercookies en webbakens.
 • In verband met het gebruik van digitale diensten van Hotel Dania.
 • Door deel te nemen aan het klant- en loyaliteitsprogramma van Hotel Dania en door een abonnement te nemen op de nieuwsbrief van Hotel Dania.
 • Van sociale media, reclame- en analyseproviders en openbare registers.
 • Wanneer leveranciers overeenkomsten sluiten met Hotel Dania of aanbiedingen doen aan Hotel Dania.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens, zie het bovenstaande, vindt altijd plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens.

3. Informatie zoals Hotel Dania verzamelt

Hotel Dania verzamelt de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en andere veelvoorkomende niet-persoonlijke gegevens.
 • Betalingskaartgegevens - meestal als garantie voor een reservering en voor betaling van het verblijf.
 • Demografische informatie.
 • Aankoopgeschiedenis inclusief het gebruik van de Hotel Dania-app en / of andere digitale diensten.
 • Het gebruik van Hotel Dania klant / loyaliteitsprogramma.
 • Informatie van klantonderzoeken van Hotel Dania.
 • Informatie van aangeboden competities.
 • Informatie van Hotel Dania sociale media en andere digitale platforms die eigendom zijn van Hotel Dania
 • Browser Information.
 • Informatie over het bedrijf van de gast / klant en relevante contacten.
 • Informatie over het bedrijf van de leverancier en informatie over relevante contactpersonen en sleutelpersonen, waaronder belangrijke accounts.

Een gast / klantleverancier kan, op vrijwillige basis en naar eigen inzicht, aan Hotel Dania aanvullende persoonlijke informatie verstrekken die hij / zij van belang acht voor de service / service van Hotel Dania aan de gast / klant / leverancier, of dat de persoon in kwestie meent om veiligheidsredenen.

Dit kan b.v. informatie zijn over:

 • Handicap
 • allergie
 • Speciale voedselvoorkeuren
 • Andere informatie over gezondheid of medicijnen

Als een gast / klant / leverancier vrijwillig en alleen keuze kiest om dergelijke informatie te verstrekken, beschouwt Hotel Dania dit als toestemming van de gast om zich te kunnen registreren en op te slaan bij de reservering van de gast om de gast de meest optimale service te bieden tijdens hun verblijf in het hotel. Daarom wordt deze gevoelige informatie over de persoon volledig naar eigen goeddunken gebruikt.

Naast de informatie die Hotel Dania rechtstreeks van gasten / klanten / leveranciers ontvangt, zal Hotel Dania in sommige gevallen aanvullende informatie ontvangen of verwerken van Hotel Dania van derden, bijvoorbeeld. een reisbureau, een andere tussenpersoon of een werknemer van het bedrijf waar de betrokkene werkzaam is.

Wanneer dit het geval is, is de betrokken derde verplicht om de betreffende gasten / klanten / leveranciers te informeren over de algemene voorwaarden van Hotel Dania en het beleid inzake persoonlijke gegevens van Hotel Dania. Het is ook de verantwoordelijkheid van de betrokken derde om te zorgen voor de nodige wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van de informatie in kwestie, inclusief het verkrijgen van informatie. toestemming voor de verwerking van gevoelige informatie.

4. Betaling per betaalkaart

Hotel Dania gebruikt DIBS www.dibs.dk (Nets) om betalingen met betaalkaarten en creditcards in te wisselen. DIBS en Hotel Dania zijn goedgekeurd en gecertificeerd door het betalingssysteem van de banken (www.pbs.dk).

Voor boekingen en boekingen slaat Hotel Dania de door de gast / klant / leverancier verstrekte informatie op tot maximaal 6 maanden, waarna de informatie wordt verwijderd.

Naast het verwerken van de bestelling, wordt de verstrekte informatie alleen gebruikt als een gast / klant / leverancier bijvoorbeeld. Vraagt ​​u naar vragen of als er fouten zijn in de bestelling en / of betaling.

5. Wat is het doel van de inzameling en behandeling?

Hotel Dania verzamelt alleen persoonlijke informatie die nodig is om bijvoorbeeld de afspraken te maken die zijn aangegaan met gasten / klanten / leveranciers voor het leveren van diensten. een overnachting, of aankoop / verkoop van producten of diensten.

De aard / dienst van de individuele overeenkomst bepaalt welke persoonlijke gegevens Hotel Dania verzamelt en verwerkt en welke het doel van de verzameling bepaalt.

Het doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens zal voornamelijk zijn:

 • Behandeling van gasten / klanten boeking en aankoop van Hotel Dania-diensten.
 • Behandeling van aanbod van - en verkopen - van producten en diensten door leveranciers
 • Contact met de gast / klant vóór, tijdens of na hun verblijf.
 • Voldoen aan het verzoek van de gast / klant voor aanbiedingen of aankopen van diensten.
 • Verbetering en ontwikkeling van Hotel Dania-diensten.
 • Aanpassing van Hotel Dania marketing en andere communicatie.
 • Analyse van het gebruikersgedrag van klanten / klanten / leveranciers en marketing hierop
 • Aanpassing van de communicatie en marketing van Hotel Dania's partners aan gasten / klanten / leveranciers.
 • Beheer van de relatie gasten / klanten / leveranciers met Hotel Dania, inclusief eventuele deelname aan het klant- en loyaliteitsprogramma van Hotel Dania.
 • Naleving van wettelijke vereisten, bijv. vereiste om overnachtende gasten te registreren volgens de Vreemdelingenwet en de Paspoortorder.

6. Juridisch - de wettelijke basis - voor de behandeling

Hotel Dania zal de meeste persoonsgegevens verwerken omdat het noodzakelijk is om een ​​overeenkomst met Hotel Dania te sluiten, waarmee u als gast / klant of leverancier een partij bent, bijvoorbeeld in verband met hotelovernachtingen, het voldoen aan afwikkeling en / of afhandeling en afhandeling. van samenwerkingsovereenkomsten en leveranciersovereenkomsten.

Daarnaast verwerkt Hotel Dania persoonsgegevens in verband met boeking voorafgaand aan een overnachting, het houden van vergaderingen, bedrijven, conferenties, etc. en voorafgaand aan het aangaan van leveranciersovereenkomsten.

In sommige gevallen vindt de verwerking door Hotel Dania van persoonlijke gegevens plaats als onderdeel van Hotel Dania met een legitiem / feitelijk belang dat voorafgaat aan de belangen van de gast / klant / leverancier (de geregistreerde persoon).

Een dergelijk legitiem belang kan bijvoorbeeld de productie van statistieken, klantonderzoeken, marketing en analyse van algemeen gedrag van gasten en klanten zijn, die in het algemeen de ervaring bij Hotel Dania en de kwaliteit van de diensten en producten van Hotel Dania zullen verbeteren.

Als een gast / klant in verband met hun verblijf / bezoek aan Hotel Dania bepaalde persoonlijke voorkeuren of overwegingen opgeeft, zoals bijvoorbeeld. gezondheidsinformatie, handicap, religieuze overtuigingen en dergelijke, Hotel Dania gebruikt de informatie alleen om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de gast / klant, uw gezondheid enz.

In sommige situaties ontvangt Hotel Dania bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van derden. een reisbureau, een agent en dergelijke, waaronder in verband met groepsboekingen. Wanneer dit gebeurt, is de derde partij in kwestie verplicht om de gasten / klanten / leveranciers over Hotel Dania de algemene voorwaarden en de inhoud van dit beleid inzake persoonlijke gegevens te informeren.

Hotel Dania is verder bij wet, cf. 5, vereist om verschillende informatie over overnachtende gasten vast te leggen. Deze informatie moet minstens één jaar en niet meer dan twee jaar worden bewaard.

7. De rechten van de betrokkene

Volgens de regels in de Verordening persoonsgegevens hebben de geregistreerde (klanten / gasten / leveranciers) verschillende rechten.

 • Een betrokkene heeft op elk moment het recht om inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens Hotel Dania over de betrokkene verwerkt.
 • Een registrar heeft te allen tijde het recht om de persoonlijke gegevens die Hotel Dania heeft over de betrokkene te corrigeren en bij te werken.
 • Een registrar heeft te allen tijde het recht om de persoonlijke informatie die Hotel Dania heeft over de betrokkene te verwijderen. Als een registrant om verwijdering verzoekt, is alle informatie die Hotel Dania wettelijk niet verplicht is om te verwijderen, verwijderd. Een verwijdering van de informatie van de betrokkene kan in sommige gevallen betekenen dat Hotel Dania deze niet kan vervullen. overeenkomsten of verleent bepaalde diensten aan de betrokkene.

Als een van de informatie die door Hotel Dania wordt verstrekt over de betrokkene wordt gegeven op basis van toestemming van de betrokkene, dan heeft dit te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken, wat betekent dat de informatie wordt verwijderd of niet meer wordt gebruikt door Hotel Dania. dit is niet van toepassing op informatie, zie hierboven, aangezien Hotel Dania wettelijk verplicht is om op te slaan.

De mogelijkheid om een ​​verzoek om verwijdering aan te vragen, enz. kan echter worden beperkt voor de bescherming van de privacy van andere personen, voor bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten, en bijvoorbeeld omwille van de mogelijkheid om mogelijke juridische claims af te dwingen.

De betrokkene kan op elk moment schriftelijk vragen aan Hotel Dania om een ​​overzicht en een kopie van de persoonsgegevens van de betrokkene te verkrijgen waarin Hotel Dania staat.

Een schriftelijke aanvraag hiervoor moet door de betrokkene worden ondertekend en zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten.

De betrokkene kan ook contact opnemen met Hotel Dania als de betrokkene van oordeel is dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de wet of in strijd zijn met andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld. de overeenkomst / overeenkomst die de betrokkene heeft met Hotel Dania.

Schriftelijke aanvraag moet worden verzonden naar Hotel Dania, zie de contactgegevens hierboven onder item. 1

Hotel Dania zal dit naar het postadres van de geregistreerde persoon sturen, voor zover mogelijk binnen 1 maanden na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de betrokkene.

Als de betrokkene om correctie en / of verwijdering van zijn persoonsgegevens verzoekt, zal Hotel Dania beoordelen of aan de voorwaarden voor het verzoek is voldaan en Hotel Dania zal dan zo snel mogelijk wijzigingen of weglatingen aanbrengen.

Hotel Dania behoudt zich het recht voor om verzoeken te weigeren die het karakter hebben van intimidatie of die onevenredige technische maatregelen vereisen (zoals de ontwikkeling van een nieuw IT-systeem) of die van invloed zijn op de bescherming van de persoonlijke gegevens van andere betrokkenen of in andere situaties waarin dit mogelijk is. onevenredig veel middelen nodig hebben of erg ingewikkeld zijn om aan het verzoek te voldoen.

Beveiliging en delen van persoonlijke gegevens

Hotel Dania beschermt de persoonlijke informatie van de betrokkene en heeft richtlijnen opgesteld om de persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking en tegen ongeoorloofde toegang of kennis van deze gegevens.

Alleen die personen / werknemers bij Hotel Dania die vanwege hun functie de gegevens van de betrokkenen nodig hebben, hebben hier toegang toe.

Hotel Dania controleert voortdurend of er geen ongeoorloofde toegang is tot de persoonlijke gegevens van de betrokkenen.

Hotel Dania werkt de geregistreerde persoonlijke gegevens voortdurend bij.

In het geval van een inbreuk op de beveiliging, waarbij het risico van misbruik van de persoonsgegevens van de betrokkenen groot is, waaronder bijvoorbeeld identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieverlies of ander misbruik, Hotel Dania zal de betrokkene zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de inbreuk

De beveiligingsprocedures van Hotel Dania worden regelmatig herzien en bijgewerkt in verband met technologische ontwikkelingen.

Hotel Dania maakt gebruik van een aantal externe leveranciers van IT-services, IT-systemen, betalingsoplossingen, enz.

Hotel Dania gaat regelmatig overeenkomsten aan met alle Hotel Dania-leveranciers om gegevens te verwerken en zorgt ervoor dat deze met betrekking tot externe gegevensverwerkers een noodzakelijk en hoog niveau van bescherming handhaven met betrekking tot de persoonsgegevens van de betrokkenen.

Om te kunnen voldoen aan afspraken met de betrokkenen en om te voldoen aan de behoeften van gasten en klanten, delen geselecteerde persoonlijke gegevens met externe leveranciers zoals restaurants, hotels, enz.

Hotel Dania deelt en openbaart ook de persoonlijke gegevens van de betrokkenen intern binnen de Groep, inclusief aan zusterbedrijven. Het doel van dit delen is om de gast / klant de beste service en service te kunnen bieden, ongeacht welk hotel of welke afdeling in de Small Danish Hotels-gast / klant gebruikmaakt.

Hotel Dania is in sommige gevallen wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens door te geven of moet dit doen als gevolg van een beslissing van een overheidsinstantie.

Hotel Dania verwijdert uw persoonlijke gegevens wanneer de wettelijke verplichting van Hotel Dania ophoudt of wanneer het doel van het verzamelen en verwerken van de informatie niet meer aanwezig is

10. Koekjes

Wanneer u onze website gebruikt, wordt bepaalde informatie vastgelegd via een cookie, een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Met een cookie kunnen we uw keuzes en vermeldingen registreren en vervolgens kan onze website uw computer herkennen.
Een cookie is niet gevaarlijk voor uw computer en het kan geen virussen bevatten. Het vermeldt alleen dat u onze website eerder hebt bezocht vanaf uw computer. U kunt cookies op elk gewenst moment in uw internetinstellingen verwijderen.
We gebruiken cookies zodat we kunnen zien waar leden en bezoekers vandaan komen. We kunnen ons dus richten op informatie en marketing, zodat deze voor u het meest relevant is.
Lees hier hoe u cookies kunt verwijderen of blokkeren: mycookies.org/cookiehandtering

Opslag en registratie van uw informatie

De informatie die u verstrekt aan Hotel Dania is beschermd. Dit betekent dat we uw informatie nooit zullen doorverkopen of vrijgeven zonder uw duidelijke toestemming.
We slaan alleen de benodigde informatie op uit uw selectie. Als u zich aanmeldt voor een service waarvoor een e-mailadres vereist is, slaan we deze op.

11. Appeals

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Hotel Dania kan worden gedaan aan de gegevensinspectie, BORGERGADE 28, 5 1300 COPENHAGEN K, PHONE 3319 3200 - E-MAIL dt@datatilsynet.dk